Autor: WIZData:  06.02.2018

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA ORAZ WYDŁUŻONA REKRUTACJA

Zainteresowanych studiami z dofinansowaniem mieszkańców Białegostoku, powiatów białostockiego i sokólskiego informujemy, że  w dniu 09 lutego 2018 r. o godzinie 0:01 zostanie wznowiona rekrutacja do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” w ramach poddziałania 3.2.1 i poddziałania 3.2.2. Więcej informacji o możliwości dofinansowania na stronie: http://bonynaszkolenia.pl/2018/02/06/wznowienie-rekrutacji/

W związku z wznowieniem naboru na tzw. bony na szkolenia, w celu umożliwienia zainteresowanym słuchaczom aplikowania o dofinansowanie, została wydłużona rekrutacja na Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji (I edycja) do dnia 25.02.2018 roku.  

Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych PARP - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=85491 - co uprawnia zainteresowane osoby do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez starostwa powiatowe z działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (tzw. „bony na szkolenie”) 

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji stanowią odpowiedź na zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. Wprowadza ono wiele zmian w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie wymusza także obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), w przypadku gdy „przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę, a także główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii”.

Proponowane studia podyplomowe mają charakter praktyczny, odpowiadając jednocześnie na zmiany zachodzące w prawodawstwie międzynarodowym i krajowym w zakresie ochrony danych. Studia prowadzone będą przez praktyków i ekspertów oraz doświadczonych naukowców zajmujących się problematyką ochrony danych.

Adresaci

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji skierowane są do:

 • pracowników administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowników instytucji publicznych,
 • pracowników służb mundurowych,
 • pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych,
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa informacji.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów.

Świadectwo i certyfikat

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji uzyskają dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 potwierdzone certyfikatem wydanym przez zewnętrzną firmę certyfikującą.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji posiada:

 • wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych niezbędne do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych i udostępnianiem informacji publicznej,
 • umiejętności z zakresu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego,
 • wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego,
 • umiejętności w zakresie stosowania metod i środków ochrony informacji.

Więcej informacji: www.wiz.pb.edu.pl/IOD

  

Wróć do listy