LOGISTYKA W BIZNESIE

LOGISTYKA W BIZNESIE

Celem Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu logistyki oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce na różnych szczeblach kierowania. Studia Podyplomowe Logistyka w biznesie umożliwiają absolwentom wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości zagadnień z zakresu logistyki, transportu i systemów informatycznych w logistyce. Adresowane są do osób, które pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębić wiedzę z obszaru logistyki, nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, analizy danych ilościowych oraz oceny efektywności działań logistycznych.

Oferta studiów skierowana jest do:

 • kadry zarządzającej oraz pracowników komórek logistycznych i innych jednostek organizacyjnych, firm kierujących systemem logistycznym lub jego częścią (dystrybucja, zapasy, zaopatrzenie, transport);
 • firm produkcyjnych i handlowych;
 • firm oferujących obsługę logistyczną (transport, spedycja itp.);
 • absolwentów szkół wyższych.

Absolwent Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie:

 • posiada wiedzę z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • zdobywa umiejętności potrzebne do oceny przedsięwzięć logistycznych;
 • zna i rozumie złożone mechanizmy przepływu surowców, towarów i usług w obrębie przedsiębiorstwa, a także w łańcuchach dostaw między partnerami;
 • jest przygotowany do rozwiązywania problemów logistycznych posługując się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie przygotowują do pracy na stanowiskach menedżerskich w działach logistyki oraz jednostkach, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania kanałami logistycznymi przedsiębiorstw i analizy danych.

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie jest zaliczenie na ocenę wszystkich wymaganych planem studiów przedmiotów.  

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

   

Kierownik studiów - prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko

Wykładowcy

dr inż. Maciej Dobrzyński

mgr Maciej Przeździecki

Doświadczenie zawodowe:

 • planowanie, wdrażanie i koordynowanie procesów logistyki w firmie (produkcja, handel i zaopatrzenie);
 • zarządzanie zespołem ludzi;
 • kontrola nad prawidłowym, sprawnym przyjmowaniem i wydawaniem towarów;
 • nadzorowanie terminowej realizacji zamówień;
 • ścisła współpraca z działem planowania produkcji (Just-in-time);
 • optymalizacja procesów logistycznych;
 • kontrola i organizacja spedycji międzynarodowej (import, eksport, dokumentacja przewozowa, transport drogowy, morski, lotniczy);
 • nadzór nad dokumentacją logistyczną i współpraca z firmami logistycznymi;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie inwentaryzacji;
 • planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych;
 • rozpatrywanie reklamacji ilościowych i jakościowych;
 • udział w tworzeniu i nadzorze realizacji budżetu;
 • prowadzenie negocjacji handlowych;
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz (prelegent, targi i konsultacje).

dr inż. Grzegorz Rubin
dr Urszula Ryciuk
dr inż. Wojciech Zalewski
dr Anna Olszewska
dr inż. Julia Siderska
dr Jerzy Lewczuk
dr Katarzyna Kuźmicz
dr inż. Arkadiusz Jurczuk
dr inż. Krzysztof Dziekoński
dr Mirosława Laszuk
dr Bogdan Rogaski - Prezes Zarządu Barter S.A., wieloletni praktyk gospodarczy i nauczyciel akademicki. Ukończył studia uniwersyteckie z zakresu zarządzania i prawa, obronił pracę doktorską z zakresu ekonomii. Jako członek zarządu i organów nadzoru posiada bogate doświadczenie w kierowaniu dużymi przedsiębiorstwami. W działalności naukowej zajmuje się problematyką analizy strategicznej, restrukturyzacji firm i zarządzania zmianą. Biegle włada trzema językami obcymi.
mgr Ewa Dobrzyńska
mgr Mateusz Kikolski
 

  

ZASADY REKRUTACJI

 • ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat);
 • podanie-kwestionariusz o przyjęcie na Studia Podyplomowe;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • 1 zdjęcie;
 • ksero dokumentu tożsamości;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 200,00 zł.

Opłata za Studia wynosi 3 500 zł, w tym wpisowe w wysokości 200 zł  (istnieje możliwość wpłaty w 4 ratach).

Opłaty należy wnosić na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok

PeKaO S.A. 12 1240 1154 1111 0000 2148 7734
z dopiskiem: Wydział Zarządzania Studia Podyplomowe Logistyka w biznesie

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów lub przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Logistyka w biznesie
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2, pokój 104, Budynek Dziekanatu
16-001 Kleosin

 Ramowy program studiów 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin w roku

W

Ć

ogółem

1.        

zarządzanie łańcuchem dostaw

6

6

12

2.        

spedycja międzynarodowa i krajowa

5

5

10

3.        

teleinformatyka w logistyce

6

6

12

4.        

gospodarka zapasami i magazynem

6

6

12

5.        

logistyczne systemy informacyjne

0

12

12

6.        

badania operacyjne

6

6

12

7.        

zarządzanie jakością w logistyce

6

6

12

8.        

SAP w logistyce

0

6

6

9.        

logistyka dystrybucji

6

5

11

10.    

informatyczne systemy w zaopatrzeniu i logistyce dystrybucji

0

12

12

11.    

ocena efektywności działań logistycznych

6

0

6

12.    

ocena efektywności działań logistycznych

0

6

6

13.    

modelowanie procesów logistycznych

6

6

12

14.    

logistyka miejska

6

6

12

15.    

zarządzanie projektami logistycznymi

6

6

12

16.    

prawo celne i transportowe

8

0

8

17.    

analiza strategiczna

6

0

6

Organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry i obejmują 173 godziny dydaktyczne;
 • zajęcia prowadzone są systemem zaocznym: 10-11 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), w czasie których realizowane jest nie więcej niż po 20 godzin dydaktycznych na zjeździe;
 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, którą stanowią pracownicy naukowi oraz specjaliści – doświadczeni praktycy z zakresu logistyki;
 • słuchacze otrzymują (w ramach wniesionej opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców;
 • liczba miejsc ograniczona.