ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wydział Zarządzania uzyskał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

  • inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • starszych inspektorów do spraw bhp,
  • specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp,
  • właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także wdrażaniem systemu zarządzania bhp.

 

Korzyści dla słuchacza

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska pracy w służbie bhp oraz pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bhp.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą uczestnikom na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów będą miały charakter ekonomiczny, zarządczy i technologiczny. Nie zostaną pominięte także aspekty społeczne i etyczne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Świadectwa i certyfikaty

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy będą mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone certyfikatem.

Obsada kadrowa zajęć na
XXVI Edycji Studiów Podyplomowych
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
    

  

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. (Politechnika Białostocka)

dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. (Politechnika Białostocka)

dr hab. Agata Lulewicz-Sas (Politechnika Białostocka)

dr Mirosława Czerniawska (Politechnika Białostocka)

dr Jerzy Sienkiewicz (Politechnika Białostocka)

mgr Jerzy Buraczewski (Państwowa Inspekcja Pracy)

mgr Jacek Jankowski (Państwowa Inspekcja Pracy)

mgr Janusz Konrad (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)

mgr Waldemar Kulesza (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna)

mgr inż. Mirosław Maciejski (F.P.H.U. „DORADO” Specjalistyczne Centrum Szkolenia Ochrony Przeciwpożarowej, BHP i Ochrony Środowiska)

mgr Krzysztof Rogoziński (Przedsiębiorstwo Doradczo-Szkoleniowe „Ergos-bhp” Krzysztof Rogoziński)

inż. Dariusz Gromadka (Biuro Eksperckie UNIMEDIA)

inż. Waldemar Krupa (SEKA)

  

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie:

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe pobierz
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza
  • jednego zdjęcia
  • kserokopii dowodu osobistego
  • dowodu wniesienia opłaty wpisowej

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy decyduje kolejność zgłoszenia.

Koszt dwusemestralnych Studiów Podyplomowych wynosi 3200 zł. Opłata wpisowa – 100 zł.

Opłaty za studia należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
Studia Podyplomowe Zarządzanie bhp (z podaniem imienia i nazwiska)            

Program nauczania studiów dostosowany jest do wymagań współczesności, kształtujących ją trendów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, takich jak: wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników, konsumentów i producentów, zaostrzanie i rozszerzanie zakresu prawa bhp, rozwoju nowych technik i metod ochrony człowieka w środowisku pracy.

Program studiów

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Zarządzanie konfliktem 8
Prawo pracy 28
Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy (czynniki psychofizyczne) 8
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy PN-N-18001 8
Bezpieczeństwo informacji w organizacji 8
Ergonomia pracy przy komputerze 8
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne 36
Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy 18
Ocena ryzyka zawodowego 8
Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych 8
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 6
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków 12
Choroby zawodowe 4
Ochrona przeciwpożarowa 8
Metody pracy służby bhp 4

Organizacja zajęć

Miejsce realizowania zajęć dydaktycznych: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. Oj. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin.

Studia trwają dwa semestry. Są prowadzone w systemie zaocznym (11-12 zjazdów).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00. W trakcie jednego zjazdu planowana jest realizacja nie więcej niż 18 godzin dydaktycznych (9 godzin lekcyjnych dziennie).

Słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, w formie zapisu elektronicznego oraz dostęp do materiałów za pomocą sieci Internet.