ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Celem studiów jest dostarczenie i poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, kształtowanie kompetencji personalnych oraz przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania optymalnej polityki personalnej w organizacji. Zadaniem prowadzących zajęcia będzie zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich aktualność i praktyczną przydatność.

Adresatami studiów są osoby pełniące funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach lub aspirujące do objęcia w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej tych funkcji. Studia przeznaczone są również dla właścicieli firm, pracowników działów kadr, doradców personalnych oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

                               

Kierownik studiów

 

 
Justyna Grześ-Bukłaho
dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, mgr prawa,
adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Kierownik projektu badawczego nr DEC-2011/01/N/HS4/05614 realizowanego w latach 2011-2015, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, nt. „Zarządzanie reputacją w budowaniu przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich”. Wykonawca w projekcie badawczym realizowanym w latach 2011-2013, finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Kapitał ludzki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora usług budowlanych”. Uczestnik staży w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego realizowanych w ramach  Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  w latach 2010, 2013. Wykonawca badań w ramach zamówień publicznych oraz prac na rzecz podmiotów gospodarczych. Autorka publikacji dotyczących budowania relacji z podmiotami otoczenia, kształtowania reputacji, budowania przewagi konkurencyjnej. Autorka książki pt.: „Kształtowanie reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich – podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych” (2015 r.).       

  

Wykładowcy

Atutem studiów podyplomowych jest baza wykładowców, tworzona przez praktyków i ekspertów oraz pracowników naukowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (kierownicy działów kadr, specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy).

             

 

Jan Czerniawski
dr nauk ekonomicznych, docent w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Doświadczenie zawodowe: pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, specjalista w przedsiębiorstwie budowlanym, nauczyciel akademicki  w Politechnice Białostockiej i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.  Kierownik i wykładowca 9 edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz od kilkunastu lat wykładowca na innych studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania PB.

Zainteresowania naukowe: zarządzanie zasobami ludzkimi – systemy okresowych ocen, wartościowanie pracy, systemy wynagrodzeń. Autor kilkudziesięciu artykułów.

Aktualnie prowadzone przedmioty: podstawy zarządzania, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, nauki o organizacji.

 

                 


Mirosława Czerniawska
dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, mgr psychologii, adiunkt
w Katedrze Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Doświadczenie zawodowe: pracownik naukowo-dydaktyczny dwóch białostockich uczelni: Uniwersytet w Białymstoku (do 2005 r.) i Politechnika Białostocka;

Zainteresowana naukowe: psychologia, psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka, zmiany mentalności, psychologiczna problematyka wartości i postaw;

Autorka czterech monografii oraz osiemdziesięciu artykułów i rozdziałów w książkach;

Aktualnie prowadzone zajęcia: psychologia, psychologia w zarządzaniu, psychologia w turystyce.

          

    

 
Joanna Anna Jończyk
dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa, adiunkt
w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.
  

Specjalista w dziedzinach zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą i zarządzania publicznego. Uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów, konferencji i staży naukowych dotyczących problematyki zarządzania w ochronie zdrowia m.in. w Londynie: The Polish University Abroad, The University College Hospital, The Lister Hospital, The Polish Medical Association) czy Paryżu: Wydział Medycyny, Zdrowia i Biologii Człowieka (S.M.B.H.) Universite Paris 13 Sorbonne Site). Kierownik projektu badawczego nr 2011/03/B/HS4/04544 na lata 2012-2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nt.: „Kształtowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach”. W latach 2007-2013 ekspert w RPO Województwa podlaskiego w dziedzinie: Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony zdrowia. Obecnie ekspert w dziedzinie "Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia" POWER oraz ekspert w RPOWP na lata 2014-2020 w dziedzinie: analiza ekonomiczna i finansowa (EFRR). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w jednostkach ochrony zdrowia. Jest konsultantem i trenerem w zakresie zarządzania zmianą i zarządzania ludźmi. Członek wspierający Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji dotyczących zarządzania w organizacjach ochrony zdrowia, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Autorka książki pt.: Zarzadzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej” (wyd. Difin, Warszawa, 2008). W 2013 r. odznaczona Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej a w 2015 honorową odznaką Ministra Zdrowia “Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

    

 

 
Wiaczesław Kuźma

Ekspert Prawa Pracy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.


  

Od 10 lat prowadzi szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami współpracując z różnymi podmiotami działającymi na trenie województwa podlaskiego. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce takich zagadnień jak: czas pracy, czas pracy kierowców, wynagrodzenia, urlopy, szkolenia typowo kadrowe – dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych itp. Ponadto od 8 lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach.

    

 
Urszula Kobylińska

dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.


  

Dr Urszula Kobylińska posiada 15-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej. Od 2002 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania PB. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego, wykładowca studiów podyplomowych. Doświadczenie praktyczne na stanowisku członka rady nadzorczej w spółce samorządowej. Autorka wielu publikacji z zakresu zarządzania w samorządzie terytorialnym. Członek zespołów badawczych realizujących projekty na zlecenie podmiotów administracji publicznej.

dr Hubert Ostapowicz

mgr Agnieszka Rynkowska

dr Anna Tomaszuk

mgr Katarzyna Wardzińska   


       

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest dostarczenie:

 • podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia pobierz
 • trzech zdjęć;
 • oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kserokopii dowodu osobistego;
 • dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 100,00 zł.        

KOSZTY
Opłata za Studia wynosi 3000 zł  oraz wpisowe w wysokości 100 zł
Istnieje możliwość wpłaty czesnego w 3 ratach. Opłata wpisowa w wysokości 100 zł obejmuje również opłatę za wydanie dokumentu ukończenia studiów podyplomowych

Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
PeKaO S.A.
12124011541111000021487734
z dopiskiem: Studia Podyplomowe ZZL X edycja
  

Limit miejsc wynosi 40 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

                                   

PROGRAM STUDIÓW
 

Nazwa przedmiotu

Liczba  godzin.

Wstęp do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

10

Analiza pracy

6

Psychologia zarządzania

10

Prawo pracy

20

Analiza rynku pracy

8

System okresowych ocen pracowników

14

Rekrutacja i selekcja kadr

12

Motywowanie pracowników

6

Systemy wynagrodzeń

10

Wartościowanie pracy

10

Komunikacja interpersonalna

6

Techniki informacyjne  w zarządzaniu personelem

8

Szkolenie i doskonalenie pracowników, Coaching i Mentoring

10

Standaryzacja funkcji personalnej

8

Audyt personalny

6

Środki unijne w polityce personalnej

8

Negocjacje w pracy służb personalnych

10

RAZEM

162

 • studia trwają dwa semestry;
 • zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej;
 • słuchacze będą uczestniczyć w regularnych 162 godzinach dydaktycznych;
 • studia są prowadzone systemem zaocznym: 6 dwudniowych zjazdów w semestrze zimowym i 6 dwudniowych zjazdów w semestrze letnim;
 • słuchacze otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  w formie wydruku, zapisu elektronicznego lub dostęp do materiałów za pomocą sieci Internet;

 

Planowany terminarz zjazdów Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi X edycja - semestr zimowy:

19-20 listopada 2016 r.
3-4 grudnia 2016 r.
10-11 grudnia 2016 r. lub 17-18 grudnia 2016 r.
14-15 stycznia 2017 r.
28-29 stycznia 2017 r.
11 -12 lutego 2017 r.