Doktoraty

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 27.06.2016 roku, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Uzyskanie pierwszego uprawnienia akademickiego jest niewątpliwie znaczącym sukcesem Wydziału Zarządzania, podnoszącym akademicką rangę Wydziału i tworzącym warunki do kształcenia i promowania kadr o wysokich kompetencjach zarządczych.

Obecnie w Polsce 30 jednostek posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w naukach ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (7 z nich to wydziały uczelni technicznych). Jednak żadna z nich nie funkcjonuje na terenie któregokolwiek z pięciu województw Polski Wschodniej (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego). Uzyskanie przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora istotnie wypełnia istniejącą lukę.

Rada Naukowa

Rada Wydziału Zarządzania dnia 14 września 2016 roku powołała komisję doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – przewodniczący
  • dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.
  • dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw.
  • dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw.
  • dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw.
  • dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw.
  • dr hab. Romualdas Ginevicius, prof. nzw.
  • prof. dr hab. Henryk Sasinowski
  • dr hab. inż. Zbigniew Korzeb, prof. nzw.
  • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw. 

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich przez radę Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

                          

Seminaria

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
zawiadamia, że 7 lutego 2017 roku o godzinie 12:15
w Sali Rady Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
odbędzie się otwarte seminarium naukowe mgr Aleksandry Marii Gulc
nt. Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. n. ekon. i n. techn. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko