Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 27.06.2016 roku, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Uzyskanie pierwszego uprawnienia akademickiego jest niewątpliwie znaczącym sukcesem Wydziału Zarządzania, podnoszącym akademicką rangę Wydziału i tworzącym warunki do kształcenia i promowania kadr o wysokich kompetencjach zarządczych.

Obecnie w Polsce 30 jednostek posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w naukach ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (7 z nich to wydziały uczelni technicznych). Jednak żadna z nich nie funkcjonuje na terenie któregokolwiek z pięciu województw Polski Wschodniej (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego). Uzyskanie przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora istotnie wypełnia istniejącą lukę.

Rada Naukowa

Rada Wydziału Zarządzania dnia 14 września 2016 roku powołała komisję doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – przewodniczący
 • dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.
 • dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw.
 • dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw.
 • dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw.
 • dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nzw.
 • dr hab. Romualdas Ginevicius, prof. nzw.
 • prof. dr hab. Henryk Sasinowski
 • dr hab. inż. Zbigniew Korzeb, prof. nzw.
 • dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw.
 • dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas
 • dr hab. Marcin Łupiński
 • dr hab. Dariusz Siemieniako
 • mgr Joanna Grabarska - Sekretarz

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich przez radę Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

                          

Wykaz przewodów doktorskich

 
   Lista przewodów otwartych
   
Lp. Imię i nazwisko Temat Data
1 Anna Żmijewska Franczyza produkcyjna jako model biznesowy w przedsiębiorstwach piekarsko-cukierniczych sektora małych i średnich przedsiębiorstw 12.07.2017
2
Aleksandra Maria Gulc Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce 01.03.2017

Seminaria