Program stażowy dla kierunku logistyka
Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej

realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-S051/15, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III. Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

  

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

 

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

   

REKRUTACJA DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STAŻE
W RAMACH PROJEKTU (edycja pierwsza)

Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania
Politechniki Białostockiej
nr POWR.03.01.00-00-S051/15

Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej do składania wniosków na płatne 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych.

Termin realizacji staży: 1 lipca 2017 r. – 30 września 2017 r.

W 2017 roku finansowanie staży otrzyma 69 studentów.

Limity staży w pierwszej edycji rekrutacji

Staże krajowe

62

Staże zagraniczne

7

Razem

69Staż będzie można zrealizować w jednym z przedsiębiorstw, które wyraziły chęć udziału w Projekcie.

 

Lp.

Przedsiębiorstwo (krajowe)

Liczba staży

Miasto, w którym będzie
odbywał się staż

1

AC S.A.

2

Białystok

2

Adampol S.A.

7

Zaścianki (3), Gdańsk (2), Małaszewicze (2)

3

Barter S.A.

14

Sokółka (6), Kuźnica (4), Białystok (4)

4

Danwood S.A.

4

Białystok (2), Bielsk Podlaski (2)

5

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

3

Warszawa (2), Głuchów (1)

6

Eurocash S.A.

12

Porosły (2), Błonie Piorunów (3), Poznań (2), Stargard Szczeciński (2), Gdańsk (3)

7

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.

2

Kleosin

8

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

5

Białystok

9

Malow Producent Mebli Metalowych

9

Suwałki

10

Merkury S.A.

2

Białystok

11

Multicco Sp. z o.o.

7

Białystok

12

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

3

Piątnica

13

PKP Cargo S.A.

5

Warszawa

14

Raben Logistics Polska Sp. z o.o.

10

Grodzisk (4), Łoziska k. Piaseczna (2), Błonie (2), Białystok (2)

15

Refleks Sp. z o.o.

6

Koluszki

16 Selena S.A. 2 Wrocław

17

 

WÓJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.

5

Elbląg

Lista przedsiębiorstw zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na staż:

                 

Lp.

Przedsiębiorstwo

(zagraniczne)

Liczba staży

Państwo i miasto,
w którym będzie odbywał się staż

1 Kiel Fenster
1 Niemcy (Kiel)

2

  

UAB Tomegris

2

Litwa (Kowno)

3

Wtransnet

2

Hiszpania (Barcelona)

 

Termin rekrutacji:
1 maja 2017 r. – 15 maja 2017 r.

ETAPY REKRUTACJI

Etap 1. Kandydat na Staż zgłasza chęć udziału w Projekcie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego pod adresem:

https://www.ankietka.pl/ankieta/270303/zgloszenie-do-udzialu-w-projekcie.html

w wyniku czego na adres poczty Kandydata na Staż zostanie przesłany
Wniosek o Staż (Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu).

Etap 2. Kandydat na Staż składa osobiście w Biurze Obsługi Projektu wypełniony czytelnie Wniosek o Staż (Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu).

    Miejsce składania Wniosków na Staż:
    Biuro Obsługi Projektu (BOP)
    Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
    ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, pokój 17 KB
    w godz. 10.00 – 12.00 (w dni robocze)

Etap 3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych Wniosków o Staż oraz opracowuje listę rankingową oraz rezerwową.  

Etap 4. Komisja Rekrutacyjna – w dniu 16 maja 2017 roku – ogłasza wyniki rekrutacji, o których Kandydat na Staż zostaje poinformowany przez Biuro Obsługi Projektu drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.   

Etap 5.    Kandydat na Staż – w dniu 17 maja 2017 roku – zgłasza się osobiście do Biura Obsługi Projektu w celu wyboru miejsca odbywania stażu (Przyjmującego na Staż).    

 

Kryteria rekrutacji

  1. Średnia ocen uzyskanych w toku studiów zweryfikowana o dane w systemie USOS, odpowiednio:
  2.  

Średnia ocen

Liczba punktów

4,60 – 5,00

5 pkt

4,30 – 4,59

4 pkt

4,00 – 4,29

3 pkt

3,51 – 3,99

2 pkt

3,00 – 3,50

1 pkt

  1. Czołowe lokaty w konkursach – 1 pkt
  2. Znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem – 1 pkt (przy aplikacji na staż zagraniczny – 3 pkt)
  3. Udokumentowana, co najmniej półroczna, działalność w Samorządzie Studenckim, kole naukowym, wolontariacie – po 1 punkcie   

W razie takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń (dostarczenia wypełnionego i podpisanego Wniosku o Staż do Biura Obsługi Projektu w terminie rekrutacji).

  Więcej informacji na temat realizacji staży w ramach Projektu zawartych jest w Regulaminie Projektu.

  

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pliki

 

  

O PROJEKCIE

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Czas trwania projektu: 30 stycznia 2017 r. – 30 października 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 733 684, 40 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 461 149, 21 zł

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 178 785,19 zł

Wkład własny: 93 750 zł

Projekt uzyskał finansowanie z osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015.

Charakterystyka projektu:

Projekt skierowany jest do 125 najlepszych studentów studiów dziennych (dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia w 2017 i 2018 roku) kierunku logistyka. Przewiduje on sfinansowanie 3-miesięcznych staży (w wymiarze 360 godzin) w  przedsiębiorstwach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie.

W projekcie przewiduje się dwa terminy rekrutacji na staże:

  • termin I: 04.2017-05.2017 roku
  • termin  II: 03.2018-04.2018 roku. 
  •  

Głównym kryterium rekrutacji będzie średnia ocen uzyskana w toku studiów. Dodatkowe punkty można otrzymać m.in. za osiągnięcia/czołowe lokaty w konkursach, znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatem, działalność w samorządzie studenckim czy kole naukowym lub wolontariat.

Efekty realizacji projektu ze strony stażysty to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami kształcenia na Wydziale Zarządzania PB, jak również poznanie pracodawcy, jego specyfiki i branży, co może skutkować ewentualnym zatrudnieniem w przyszłości.

Efektem realizacji projektu ze strony uczelni jest utrwalanie współpracy z otoczeniem gospodarczym.