Program stażowy dla kierunku logistyka
Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej

realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.01.00-00-S051/15, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III. Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Termin rekrutacji:
1 maja 2017 r. – 15 maja 2017 r.

ETAPY REKRUTACJI

Etap 1. Kandydat na Staż zgłasza chęć udziału w Projekcie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego pod adresem:

https://www.ankietka.pl/ankieta/270303/zgloszenie-do-udzialu-w-projekcie.html

w wyniku czego na adres poczty Kandydata na Staż zostanie przesłany
Wniosek o Staż (Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu).

Etap 2. Kandydat na Staż składa osobiście w Biurze Obsługi Projektu wypełniony czytelnie Wniosek o Staż (Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu).

    Miejsce składania Wniosków na Staż:
    Biuro Obsługi Projektu (BOP)
    Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
    ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, pokój 17 KB
    w godz. 10.00 – 12.00 (w dni robocze)

Etap 3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych Wniosków o Staż oraz opracowuje listę rankingową oraz rezerwową.  

Etap 4. Komisja Rekrutacyjna – w dniu 16 maja 2017 roku – ogłasza wyniki rekrutacji, o których Kandydat na Staż zostaje poinformowany przez Biuro Obsługi Projektu drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.   

Etap 5.    Kandydat na Staż – w dniu 17 maja 2017 roku – zgłasza się osobiście do Biura Obsługi Projektu w celu wyboru miejsca odbywania stażu (Przyjmującego na Staż). 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o rekrutacji pobierz

Regulamin Projektu pobierz

  

 
 

O PROJEKCIE

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Czas trwania projektu: 30 stycznia 2017 r. – 30 października 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 733 684, 40 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 461 149, 21 zł

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 178 785,19 zł

Wkład własny: 93 750 zł

Projekt uzyskał finansowanie z osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015.

Charakterystyka projektu:

Projekt skierowany jest do 125 najlepszych studentów studiów dziennych (dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia w 2017 i 2018 roku) kierunku logistyka. Przewiduje on sfinansowanie 3-miesięcznych staży (w wymiarze 360 godzin) w  przedsiębiorstwach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie.

W projekcie przewiduje się dwa terminy rekrutacji na staże:

  • termin I: 04.2017-05.2017 roku
  • termin  II: 03.2018-04.2018 roku. 
  •  

Głównym kryterium rekrutacji będzie średnia ocen uzyskana w toku studiów. Dodatkowe punkty można otrzymać m.in. za osiągnięcia/czołowe lokaty w konkursach, znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatem, działalność w samorządzie studenckim czy kole naukowym lub wolontariat.

Efekty realizacji projektu ze strony stażysty to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami kształcenia na Wydziale Zarządzania PB, jak również poznanie pracodawcy, jego specyfiki i branży, co może skutkować ewentualnym zatrudnieniem w przyszłości.

Efektem realizacji projektu ze strony uczelni jest utrwalanie współpracy z otoczeniem gospodarczym.