Prace dyplomowe

 UWAGA DYPLOMANCI !

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w następujących terminach:

- do 28 lutego - jeżeli studia kończą się w semestrze zimowym;

- do 30 września - jeżeli studia kończą się w semestrze letnim;

W sytuacjach losowych dziekan na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora, może przesunąć termin złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej. Niezłożenie pracy dyplomowej w dziekanacie w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy studentów. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana, w okresie do 30 dni od daty złożenia pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 389 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 kwietnia 2015 roku Student wprowadza do APD przygotowaną pracę dyplomową (jeden egzemplarz pracy w formacie PDF, drugi w postaci pliku edytowalnego) wraz z ewentualnymi załącznikami umieszczonymi w archiwum zip) - szczegóły określa załącznik nr 5 do „Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB"

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Zarządzania kompletu dokumentów na 7 dni przed ustalonym terminem obrony pracy:

1. Indeks (z wypełnioną 90 stroną) + kartę egzaminacyjną ze wszystkimi wpisami;

2. Po zakończeniu procesu archiwizacji pracy dyplomowej w systemie APD, student składa w Dziekanacie wydrukowany z systemu APD egzemplarz pracy dyplomowej wraz z płytą CD. Praca dyplomowa powinna zawierać ocenę promotora na karcie dyplomowej oraz podpis studenta na stronie tytułowej;
3. Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim - opcjonalnie;

4. Pięć zdjęć w stroju galowym (+ 1 zdjęcie do odpisu dyplomu w języku angielskim - opcjonalnie)

Zdjęcie powinno spełniać wymagania określone w § 1 Zarządzenia nr 55 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia standardów jakie ma spełniać zdjęcie do dyplomu ukończenia studiów wyższych;

5. Dowód wpłaty za wydanie dyplomów - 60 zł bez odpisu w języku angielskim, 100 zł z odpisem w języku angielskim. Opłatę należy wnieść na niżej wymieniony numer konta:

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604z dopiskiem: studia stacjonarne lub niestacjonarne

6. Wypełnioną kartę obiegową zgodnie z obowiązującym wzorem.

Instrukcje dotyczące archiwizowania prac dyplomowych w systemie APD znajdują się na stronie http://ckz.pb.edu.pl/ (logowanie jak do usosweb)

Pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem systemu APD zapewnia Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI) PB; Tel. 85 7469126


Pliki do pobrania

    

Zagadnienia egzaminacyjne