Sesja egzaminacyjna

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Organizacja sesji i warunki zaliczenia semestru letniego       

w roku akademickim 2016/2017

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

Sesja egzaminacyjna podstawowa                             14.06.2017 - 25.06.2017

Przerwa świąteczna                                                      15.06.2017 - 16.06.2017

Sesja egzaminacyjna poprawkowa                            11.09.2017 – 17.09.2017

Rejestracja na semestr zimowy 2017/2018              18.09.2017 – 24.09.2017

Daty i godziny egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej ustalają nauczyciele wraz ze studentami.

Daty i godziny egzaminów należy przekazać do dziekanatu najpóźniej do 24.05.2017 roku (§18 pkt.4 RS PB). Na wniosek Studium Języków Obcych w dniach 20.06.2017 r. i 14.09.2017 r. nie należy organizować egzaminów z uwagi na centralny egzamin z języka obcego.

 

I. ZALICZENIA I EGZAMINY

ZALICZENIA

 1. Wszystkie zaliczenia przewidziane w planie studiów powinny być dokonane najpóźniej do dnia 14.06.2017 roku (§ 20 pkt. 2 RS PB). Wyjątek stanowią wykłady kończące się zaliczeniem – ich poprawa może odbywać się w czasie sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 25.06.2017r. Student ma uzyskać tylko jedną, ostateczną ocenę wpisaną do systemu USOS.
 2. Student zgłaszający zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia ma prawo złożyć do Dziekana, w ciągu 3 dni, umotywowany wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego. Zaliczenie komisyjne powinno się odbyć w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku (§ 20 pkt. 5 RS PB).
 3. Student, który w w/w terminach nie uzyskał zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną, wpisaną przez prowadzącego zajęcia (nie dotyczy przedmiotu „Praca dyplomowa”).

EGZAMINY

 1. Egzaminy „zerowe” powinny być przeprowadzone do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Kryteria uczestnictwa w egzaminie „zerowym" ustala egzaminator. Ocen niedostatecznych z egzaminu „zerowego" nie wpisuje się do dokumentów egzaminacyjnych (§21 pkt.2 RS PB).
 2. Studenci zobowiązani są zdawać w sesji podstawowej wszystkie egzaminy wynikające z planów studiów na semestr zimowy.
 3. Studentowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego nie zdanego przedmiotu (§21 pkt.3 RS PB) - sesja poprawkowa.
 4. Nieobecność na egzaminie student powinien usprawiedliwić w ciągu trzech dni od ustalonego terminu egzaminu. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator i ustala ze studentem indywidualny termin.
 5. Student, który nie zgłosił się na egzamin i nie usprawiedliwił nieobecności w ciągu trzech dni traci ten termin. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie jest równoznaczna z niezdaniem przez studenta egzaminu i wystawieniem oceny niedostatecznej - przez osobę prowadzącą zajęcia (§21 pkt. 4 RS PB).
 6. Na wniosek studenta, który zgłasza zastrzeżenia do prawidłowości przeprowadzonego egzaminu, złożony w ciągu trzech dni roboczych od terminu ogłoszenia wyników egzaminu w systemie USOS Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny (§21 pkt. 6 RS PB).
 7. Proszę o nieustalanie terminów egzaminów w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej.
 8. Obowiązkiem prowadzącego jest przechowywanie (przez okres co najmniej 1 roku) i udostępnianie do wglądu zainteresowanemu studentowi, Kierownikowi Katedry oraz Dziekanowi wszystkich prac egzaminacyjnych (§18 pkt.6 RS PB).

II. REJESTRACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018      

 1. Bardzo proszę studentów i nauczycieli o dokładne, terminowe sprawdzanie i uzupełnianie ocen w systemie USOS. Brak ocen w systemie USOS skutkować może niezaliczeniem semestru.
 2. Uzyskanie przez studenta minimum 20 punktów ECTS w semestrze oraz spełnienie wymagań określonych planem studiów może być podstawą do podjęcia przez Dziekana decyzji o rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym (§19 pkt 3 RS PB). W przypadku nieuzyskania 20 punktów ECTS, student może złożyć podanie o powtórzenie semestru. Ostateczny termin złożenia ewentualnych podań w Dziekanacie: 19.09.2017 roku. Studenci, którzy nie dopełnią tej formalności zostaną skreśleni z listy studentów.

III. INNE

 1. Na egzamin i zaliczenie studenci powinni zgłaszać się z dowodem tożsamości.
 2. Dostęp do protokołów elektronicznych w systemie USOS będzie możliwy do 19.06.2017r. do godz. 23:59 – dotyczy zaliczeń i do dnia 26.06.2017r. do godz. 23:59 – zaliczenie wykładu oraz egzaminy w sesji podstawowej, 18.09.2017r. do godz. 23:59 – egzaminy w sesji poprawkowej.
 3. Niedopuszczalna jest zmiana ocen po zatwierdzeniu protokołów w systemie USOS. Wynika to z dokonanej już rejestracji studentów na kolejny semestr oraz naliczeniu należności i stypendiów.
 4. Przypominam, że pracownicy dziekanatu nie mają prawa uzupełniać ocen w protokołach za prowadzących.
 5. Na czas trwania sesji egzaminacyjnej zobowiązuję nauczycieli do wywieszenia aktualnych harmonogramów dyżurów i ich przestrzegania oraz umieszczenia w/w harmonogramu na stronie internetowej Wydziału Zarządzania/Katedry.
 

Przypominamy o obowiązku realizacji Zarządzenia nr 389 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia „Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej” o trybie i zasadach archiwizowania w wersji elektronicznej prac dyplomowych w systemie APD.

Wszyscy studenci powinni sprawdzić oceny w USOSweb. W razie braku oceny bądź rozbieżności w ocenach – wyjaśnić to z prowadzącym przedmiot.

 

                                                                                               Prodziekan Wydziału Zarządzania

                                                                                               ds. Kształcenia

                                                                                               dr Ewa Rollnik-Sadowska

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej