Katedra Gospodarki Turystycznej

Katedra Gospodarki Turystycznej

W Katedrze zatrudnionych jest 12 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 2 z tytułem profesora zwyczajnego, 2 profesorów nadzwyczajnych ze stopniem doktora habilitowanego oraz 8 adiunktów ze stopniem doktora.

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry skupiają się wokół następujących obszarów nauk:
 • społecznych (nauki ekonomiczne),
 • przyrodniczych (nauki biologiczne),
 • humanistycznych (nauki humanistyczne),
 • rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
 • medycznych i nauk o zdrowiu.

Główne obszary zainteresowań naukowych (specjalności) pracowników Katedry dotyczą: gospodarki turystycznej, innowacyjności przedsiębiorstw usługowych, zarządzania turystyką, polityki turystycznej, zrównoważonego rozwoju turystyki i społecznej odpowiedzialności biznesu turystycznego, zarządzania ochroną środowiska w turystyce, współpracy klastrowej w turystyce, zarządzania przestrzenią turystyczną, instrumentów polityki turystycznej i ich wpływu na rozwój przestrzeni turystycznej, memetyki i zarządzania zawartością w sieciach społecznościowych, agroturystyki, rolnictwa ekologicznego, turystyki transgranicznej, historii kultury, nauk o zdrowiu. 

Pracownicy Katedry zajmują się:
 • kształceniem studentów na studiach I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w celu przygotowania kadry do podejmowania działalności menedżerskiej w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz w organizacjach społecznych (pracownicy stanowią trzon kierunku),
 • kształceniem studentów na innych kierunkach funkcjonujących na Wydziale Zarządzania ( Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Usług),
 • prowadzeniem działalności naukowo-badawczej oraz popularyzacją jej wyników,
 • organizacją i/lub współorganizacją seminariów naukowych (w tym o charakterze międzynarodowym) z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, branży turystycznej oraz środowiska naukowego,
 • współpracą z parkami narodowymi i krajobrazowymi, Starostwem Powiatowym w Hajnówce, Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki w  regionie,
 • organizacją wypraw studenckich,
 • organizacją i/lub współorganizacją imprez rekreacyjnych,
 • prowadzeniem studenckiego koła naukowego,
 • opracowywaniem opinii i ekspertyz naukowych.

Najważniejsze projekty naukowo-badawcze (o nowatorskim charakterze) realizowane w ostatnich latach, dotyczyły:
 • „Turystyki w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju”,
 • „Wpływu projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”,
 • „Opracowania systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej”.

Pracownicy Katedry Gospodarki Turystycznej w ramach działalności naukowo-badawczej podejmowali dotąd wiele prac własnych i statutowych. Tematem obecnej pracy statutowej Katedry są „Nowe kierunki w zarządzaniu turystyką w regionie”.

W latach 2013-2016 pracownicy aktywnie uczestniczyli w procesie badawczym w charakterze ekspertów, w ramach grantów badawczych:

 • „Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie”,
 • „Nano2Trust”, Program Unii Europejskiej Horyzont 2020,
 • „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu w regionie podlaskim”,
 • „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu’,
 • „Opracowanie koncepcji systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej”,
 • „Koncepcja realizacji ruchu turystycznego w Regionie Puszczy Białowieskiej”.

Efektem prac badawczych prowadzonych w Katedrze są publikacje naukowe mające dużą wartość poznawczą i aplikacyjną. Wydano ponad 700 publikacji, w tym kilkanaście monografii naukowych dotyczących wyłącznie problematyki turystycznej. Dorobek naukowy pracowników Katedry prezentowany jest na wielu konferencjach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym (Białoruś, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Wielka Brytania, Włochy), a także różnego typu seminariach naukowych z udziałem ludzi nauki, biznesu i przedsiębiorczości.

W 2015 roku w Hajnówce a w roku 2016 w Augustowie miało miejsce międzynarodowe seminarium naukowe nt. „Transgraniczny rozwój turystyki: administracja-biznes-nauka”, którego współorganizatorem była Katedra Gospodarki Turystycznej.  Również w 2015 roku i 2016 odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Białowieży na temat; „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, w której pracownicy KGT byli licznie reprezentowani. Kolejne podobne seminarium planowane jest na maj 2017 roku. Katedra jest także współorganizatorem (wraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną), kolejnych, corocznych edycji Podlaskiego Forum Agroturystycznego.

 

 

       
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
prof. dr hab. Henryk Sasinowski Profesor -
dr hab. Sviatlana Sialverstava, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr Agnieszka Baran Adiunkt -
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota Adiunkt -
dr inż. Sławomira Hajduk Adiunkt -
dr inż. Halina Kiryluk Adiunkt -
dr Eugenia Panfiluk Adiunkt -
dr Krzysztof Stepaniuk Adiunkt -
dr inż. Romuald Ziółkowski Adiunkt -
dr n. med. Jolanta Grażyna Zuzda Adiunkt -
 Autor: dr K. Stepaniuk i dr hab. E. Szymańska prof. PBData:  31.01.2017

Wizyta dr Pawła Jessa - Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Katedra Gospodarki Turystycznej w dniu 31 stycznia 2017 r. gościła pana dr Pawła Jessa - Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

 Autor: prof. dr hab. H. Sasinowski i dr hab. E. Szymańska prof. PBData:  27.01.2017

Wizyta w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Na zaproszenie dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – pani Sylwii Grudzińskiej w dniu 27 stycznia w biurze PROT gościła dr hab. Elżbieta Szymańska prof. PB – kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej.

 Autor: prof. nzw. dr hab. Svietlana SiarverstavaData:  27.12.2016

Współpraca między Polską i Białorusią w dziedzinie turystyki

W 2016 roku pojawiła się szansa na pogłębienie współpracy między Polską i Białorusią w dziedzinie turystyki. Dla opracowania programu współpracy w tym obszarze powstała polsko-białoruska grupa robocza, zorganizowano szereg konferencji i warsztatów z inicjatywy i pod patronatem podsekretarza stanu, pana Ministra Dawida Laska z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 Autor: dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw.Data:  24.12.2016

Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, radości i wielu ciepłych chwil w rodzinnym gronie. Niech 2017 rok będzie pełen sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

 Autor: dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw.Data:  22.12.2016

Spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

W dniu 22 grudnia 2016 r. dobyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 Autor: Ewa IwaniukData:  15.12.2016

Hulajnogą i autostopem z Siemiatycz do Chin - spotkanie studentów z podróżnikiem Tomaszem Jakimiukiem

W dniu 15.12.2016 roku studenci Wydziału Zarządzania, kierunku turystyki i rekreacji uczestniczyli w spotkaniu Hulajnogą i autostopem z Siemiatycz do Chin.

 Autor: Natalia Kulesza i Przemysław SienkiewiczData:  14.12.2016

Degustacja mięsa krokodyla i kangura

Podczas wykładu z przedmiotu Organizacja usług turystycznych w dniu 14 grudnia 2016 r. studenci III roku kierunku turystyka i rekreacja mieli możliwość spróbować mięsa krokodyla i kangura, które zostały przywiezione z Australii.

 Autor: dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw.Data:  09.12.2016

VIII Gremium Ekspertów Turystyki w Poznaniu

W dniach 7–9 grudnia 2016 r. pracownicy Katedry Gospodarki Turystycznej uczestniczyli w VIII Gremium Ekspertów Turystyki w Poznaniu

 Autor: dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw.Data:  05.12.2016

Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

5 grudnia 2016 r. w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, pod przewodnictwem podsekretarza stanu – pana ministra Dawida Laska

 Autor: dr Elugenia Panfiluk i dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw.Data:  27.11.2016

7th International Conference on Economics, Business and Management (ICEBM 2016) w Sydney

W dniach 24-27 listopada 2016 r. dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw. uczestniczyła w 7th International Conference on Economics, Business and Management (ICEBM 2016) w Sydney, której organizatorem było Międzynarodowe Centrum Rozwoju i Badań Ekonomicznych (International Economics Development and Research Center (IEDRC).

 • 1
 • 2