Katedra Gospodarki Turystycznej

Katedra Gospodarki Turystycznej


 

W Katedrze zatrudnionych jest 12 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 2 z tytułem profesora zwyczajnego, 2 profesorów nadzwyczajnych ze stopniem doktora habilitowanego oraz 8 adiunktów ze stopniem doktora.

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry skupiają się wokół następujących obszarów nauk:
 • społecznych (nauki ekonomiczne),
 • przyrodniczych (nauki biologiczne),
 • humanistycznych (nauki humanistyczne),
 • rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
 • medycznych i nauk o zdrowiu.

Główne obszary zainteresowań naukowych (specjalności) pracowników Katedry dotyczą: gospodarki turystycznej, innowacyjności przedsiębiorstw usługowych, zarządzania turystyką, polityki turystycznej, zrównoważonego rozwoju turystyki i społecznej odpowiedzialności biznesu turystycznego, zarządzania ochroną środowiska w turystyce, współpracy klastrowej w turystyce, zarządzania przestrzenią turystyczną, instrumentów polityki turystycznej i ich wpływu na rozwój przestrzeni turystycznej, memetyki i zarządzania zawartością w sieciach społecznościowych, agroturystyki, rolnictwa ekologicznego, turystyki transgranicznej, historii kultury, nauk o zdrowiu. 

Pracownicy Katedry zajmują się:
 • kształceniem studentów na studiach I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w celu przygotowania kadry do podejmowania działalności menedżerskiej w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz w organizacjach społecznych (pracownicy stanowią trzon kierunku),
 • kształceniem studentów na innych kierunkach funkcjonujących na Wydziale Zarządzania ( Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Usług),
 • prowadzeniem działalności naukowo-badawczej oraz popularyzacją jej wyników,
 • organizacją i/lub współorganizacją seminariów naukowych (w tym o charakterze międzynarodowym) z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, branży turystycznej oraz środowiska naukowego,
 • współpracą z parkami narodowymi i krajobrazowymi, Starostwem Powiatowym w Hajnówce, Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki w  regionie,
 • organizacją wypraw studenckich,
 • organizacją i/lub współorganizacją imprez rekreacyjnych,
 • prowadzeniem studenckiego koła naukowego,
 • opracowywaniem opinii i ekspertyz naukowych.

Najważniejsze projekty naukowo-badawcze (o nowatorskim charakterze) realizowane w ostatnich latach, dotyczyły:
 • „Turystyki w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju”,
 • „Wpływu projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”,
 • „Opracowania systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej”.

Pracownicy Katedry Gospodarki Turystycznej w ramach działalności naukowo-badawczej podejmowali dotąd wiele prac własnych i statutowych. Tematem obecnej pracy statutowej Katedry są „Nowe kierunki w zarządzaniu turystyką w regionie”.

W latach 2013-2016 pracownicy aktywnie uczestniczyli w procesie badawczym w charakterze ekspertów, w ramach grantów badawczych:

 • „Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie”,
 • „Nano2Trust”, Program Unii Europejskiej Horyzont 2020,
 • „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu w regionie podlaskim”,
 • „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu’,
 • „Opracowanie koncepcji systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej”,
 • „Koncepcja realizacji ruchu turystycznego w Regionie Puszczy Białowieskiej”.

Efektem prac badawczych prowadzonych w Katedrze są publikacje naukowe mające dużą wartość poznawczą i aplikacyjną. Wydano ponad 700 publikacji, w tym kilkanaście monografii naukowych dotyczących wyłącznie problematyki turystycznej. Dorobek naukowy pracowników Katedry prezentowany jest na wielu konferencjach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym (Białoruś, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Wielka Brytania, Włochy), a także różnego typu seminariach naukowych z udziałem ludzi nauki, biznesu i przedsiębiorczości.

W 2015 roku w Hajnówce a w roku 2016 w Augustowie miało miejsce międzynarodowe seminarium naukowe nt. „Transgraniczny rozwój turystyki: administracja-biznes-nauka”, którego współorganizatorem była Katedra Gospodarki Turystycznej.  Również w 2015 roku i 2016 odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Białowieży na temat; „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, w której pracownicy KGT byli licznie reprezentowani. Kolejne podobne seminarium planowane jest na maj 2017 roku. Katedra jest także współorganizatorem (wraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną), kolejnych, corocznych edycji Podlaskiego Forum Agroturystycznego.

 

 

       
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
prof. dr hab. Henryk Sasinowski Profesor -
dr hab. Sviatlana Sialverstava, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr Agnieszka Baran Adiunkt -
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota Adiunkt -
dr inż. Sławomira Hajduk Adiunkt -
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka -
dr inż. Halina Kiryluk Adiunkt -
dr Eugenia Panfiluk Adiunkt -
dr Krzysztof Stepaniuk Adiunkt -
dr inż. Romuald Ziółkowski Adiunkt -
dr n. med. Jolanta Grażyna Zuzda Adiunkt -
 Autor: KGTData:  15.12.2017

Konferencja zorganizowana przez Światową Organizację Turystyki we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki

3 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Światową Organizację Turystyki we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w której uczestniczyła dr hab. Elżbieta Szymańska prof. nzw.

 Autor: KGTData:  15.12.2017

Szkolenie na temat przygotowania projektów w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

W dniu 30 listopada dr hab. Elżbieta Szymańska prof. PB uczestniczyła w szkoleniu na temat przygotowania projektów w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 Autor: KGTData:  15.12.2017

Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

W dniu 17 listopada 2017, w godz.10-14.00 w Hotelu Ibis Styles w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 Autor: KGTData:  11.12.2017

Międzynarodowa Konferencja w Warszawie

3 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Światową Organizację Turystyki we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w której uczestniczyła dr hab. Elżbieta Szymańska prof. nzw.

 Autor: KGTData:  11.12.2017

Szkolenie Interreg

W dniu 30 listopada 2017 r. dr hab. Elżbieta Szymańska prof. PB uczestniczyła w szkoleniu na temat przygotowania projektów w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 Autor: KGTData:  15.11.2017

Spotkanie branży turystycznej

W 25 października 2017 r. z inicjatywy Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, odbyło się w Białymstoku spotkanie branży turystycznej,

 Autor: Anna SturgulewskaData:  18.10.2017

Wizyta studentów turystyki i rekreacji w dwóch parkach tematycznych

12.10.2017r V semestr studentów turystyki i rekreacji odbył wizytę studyjną do dwóch parków tematycznych, botaniczny park: Ziołowy Zakątek w Korycinach oraz park kulturowy, muzeum rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

 Autor: prof. nzw. dr hab. Elżbieta SzymańskaData:  09.10.2017

Współpraca między Fundacją Piękna Nasza a Katedrą Gospodarki Turystycznej

W dniu 4 października został podpisany list intencyjny o współpracy między Fundacją Piękna Nasza a Katedrą Gospodarki Turystycznej.

 Autor: prof. nzw. dr hab. Sviatlana SialverstavaData:  12.07.2017

Konkurs projektów studenckich

W ramach Podlaskiego Festywalu Nauki i Sztuki 2017’ na Wydziale Zarządzania odbył się Konkurs projektów studenckich. Tematyka projektów dotyczyła budowania i prezentacji oferty udziału w wydarzeniach turystycznych. Celem Konkursu było przedstawienie umiejętności i kompetencji studentów turystyki i rekreacji w budowaniu oferty turystycznej, związanej z wydarzeniami kulturowymi i sportowymi.

 Autor: prof. nzw. dr hab. Sviatlana SialverstavaData:  02.06.2017

Współpraca z kolegami z Białorusi

Na przełomie maja i kwietnia br., prof. nzw. dr. hab. Sviatlana Sialverstava i dr. inż. Jolanta Zuzda przebywały w Mińsku na Białorusi. Pracownicy KGT zostali zaproszeni przez Centrum Badań Kultury Białoruskiej Narodowej Akademii Nauk Białorusi.