Katedra Gospodarki Turystycznej

Katedra Gospodarki Turystycznej


 

W Katedrze zatrudnionych jest 12 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 2 z tytułem profesora zwyczajnego, 2 profesorów nadzwyczajnych ze stopniem doktora habilitowanego oraz 8 adiunktów ze stopniem doktora.

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry skupiają się wokół następujących obszarów nauk:
 • społecznych (nauki ekonomiczne),
 • przyrodniczych (nauki biologiczne),
 • humanistycznych (nauki humanistyczne),
 • rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
 • medycznych i nauk o zdrowiu.

Główne obszary zainteresowań naukowych (specjalności) pracowników Katedry dotyczą: gospodarki turystycznej, innowacyjności przedsiębiorstw usługowych, zarządzania turystyką, polityki turystycznej, zrównoważonego rozwoju turystyki i społecznej odpowiedzialności biznesu turystycznego, zarządzania ochroną środowiska w turystyce, współpracy klastrowej w turystyce, zarządzania przestrzenią turystyczną, instrumentów polityki turystycznej i ich wpływu na rozwój przestrzeni turystycznej, memetyki i zarządzania zawartością w sieciach społecznościowych, agroturystyki, rolnictwa ekologicznego, turystyki transgranicznej, historii kultury, nauk o zdrowiu. 

Pracownicy Katedry zajmują się:
 • kształceniem studentów na studiach I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w celu przygotowania kadry do podejmowania działalności menedżerskiej w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz w organizacjach społecznych (pracownicy stanowią trzon kierunku),
 • kształceniem studentów na innych kierunkach funkcjonujących na Wydziale Zarządzania ( Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Usług),
 • prowadzeniem działalności naukowo-badawczej oraz popularyzacją jej wyników,
 • organizacją i/lub współorganizacją seminariów naukowych (w tym o charakterze międzynarodowym) z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, branży turystycznej oraz środowiska naukowego,
 • współpracą z parkami narodowymi i krajobrazowymi, Starostwem Powiatowym w Hajnówce, Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki w  regionie,
 • organizacją wypraw studenckich,
 • organizacją i/lub współorganizacją imprez rekreacyjnych,
 • prowadzeniem studenckiego koła naukowego,
 • opracowywaniem opinii i ekspertyz naukowych.

Najważniejsze projekty naukowo-badawcze (o nowatorskim charakterze) realizowane w ostatnich latach, dotyczyły:
 • „Turystyki w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju”,
 • „Wpływu projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”,
 • „Opracowania systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej”.

Pracownicy Katedry Gospodarki Turystycznej w ramach działalności naukowo-badawczej podejmowali dotąd wiele prac własnych i statutowych. Tematem obecnej pracy statutowej Katedry są „Nowe kierunki w zarządzaniu turystyką w regionie”.

W latach 2013-2016 pracownicy aktywnie uczestniczyli w procesie badawczym w charakterze ekspertów, w ramach grantów badawczych:

 • „Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie”,
 • „Nano2Trust”, Program Unii Europejskiej Horyzont 2020,
 • „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu w regionie podlaskim”,
 • „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu’,
 • „Opracowanie koncepcji systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej”,
 • „Koncepcja realizacji ruchu turystycznego w Regionie Puszczy Białowieskiej”.

Efektem prac badawczych prowadzonych w Katedrze są publikacje naukowe mające dużą wartość poznawczą i aplikacyjną. Wydano ponad 700 publikacji, w tym kilkanaście monografii naukowych dotyczących wyłącznie problematyki turystycznej. Dorobek naukowy pracowników Katedry prezentowany jest na wielu konferencjach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym (Białoruś, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Wielka Brytania, Włochy), a także różnego typu seminariach naukowych z udziałem ludzi nauki, biznesu i przedsiębiorczości.

W 2015 roku w Hajnówce a w roku 2016 w Augustowie miało miejsce międzynarodowe seminarium naukowe nt. „Transgraniczny rozwój turystyki: administracja-biznes-nauka”, którego współorganizatorem była Katedra Gospodarki Turystycznej.  Również w 2015 roku i 2016 odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Białowieży na temat; „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, w której pracownicy KGT byli licznie reprezentowani. Kolejne podobne seminarium planowane jest na maj 2017 roku. Katedra jest także współorganizatorem (wraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną), kolejnych, corocznych edycji Podlaskiego Forum Agroturystycznego.

 

 

       
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
prof. dr hab. Henryk Sasinowski Profesor -
dr hab. Sviatlana Sialverstava, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr Agnieszka Baran Adiunkt -
dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota Adiunkt -
dr inż. Sławomira Hajduk Adiunkt -
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka -
dr inż. Halina Kiryluk Adiunkt -
dr Eugenia Panfiluk Adiunkt -
dr Krzysztof Stepaniuk Adiunkt -
dr inż. Romuald Ziółkowski Adiunkt -
dr n. med. Jolanta Grażyna Zuzda Adiunkt -
 Autor: prof. nzw. dr hab. Sviatlana SialverstavaData:  02.06.2017

Współpraca z kolegami z Białorusi

Na przełomie maja i kwietnia br., prof. nzw. dr. hab. Sviatlana Sialverstava i dr. inż. Jolanta Zuzda  przebywały w Mińsku na Białorusi. Pracownicy KGT zostali zaproszeni przez Centrum Badań Kultury Białoruskiej Narodowej Akademii Nauk Białorusi. W trakcie pobytu odwiedzono również Slawgorod, miasto w obwodzie Mohylewskim. Pobyt związany był z udziałem w  naukowo-praktycznym seminarium naukowym, poświęconym rozwojowi agroturystyki w obwodzie Mohylewskim. Odwiedzający pracownicy KGT wystąpili na nim z referatami. Podczas pobytu w Sławgorodzie zapoznali się z potencjałem turystycznym Slawgorodskiego powiatu, omówili perspektywy jego wykorzystania. Spotkanie było kontynuowane w Mińsku, w Białoruskiej Akademii Nauk. Omówiono możliwości współpracy w dziedzinie badań naukowych, zagospodarowania turystycznego polsko-białoruskiego pogranicza, rozwoju turystyki i promocji zdrowego stylu życia. Dr. inż. Jolanta Zuzda  odwiedziła Wydział nauk medycznych i Białoruski Uniwersytet Medyczny, gdzie zaprezentowała wykład dla studentów na temat wpływu aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Przeprowadziła także warsztaty fitness.

Na zdjęciach

1 Sekretarz naukowy Wydziału nauk medycznych Akademii Nauk Białorusi dr. hab. Mikołaj Cerdziuczenko, dr. inż. Jolanta Zuzda, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych  Białoruskiego Uniwersytetu Medycznego dr. hab. Emma Rudenko 
2 Spotkanie w Akademii Nauk Białorusi
3 Wykład w Białoruskim uniwersytecie medycznym w Mińsku
4, 5 Naukowo-praktyczny seminarium poświęcony rozwojowi agroturystyki. Slawgorod. 
6 -13 Zwiedzanie turystycznych atrakcji powiatu Slawgorodskiego obwodu Mohylewskiego.
 •    

Wróć do listy