Katedra Organizacji i Zarządzania

Katedra Organizacji i Zarządzania

Katedra Organizacji i Zarządzania jest najdłużej funkcjonującą katedrą na Wydziale Zarządzania. Zakres działalności Katedry był przedmiotem kilkukrotnych przekształceń, ostatnie zmiany wprowadzone zostały zarządzeniem nr 95 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 4 października 2012 r.

Dzięki podejmowanym działaniom, Katedra pozostaje wciąż świeża duchem i ambitnie realizuje nowe wyzwania.                                                                

PRACOWNICY KATEDRY
Aktualnie w Katedrze zatrudnionych jest 14 osób: 3 samodzielnych pracowników naukowych, 9 adiunktów, 1 asystent i 1 pracownik administracyjny.

PRACA NAUKOWA
Pracownicy Katedry realizują obecnie pracę statutową:
 „Metody rozwiązywania współczesnych problemów w zarządzaniu organizacjami” – kierownik tematu dr hab. W. Matwiejczuk, prof. nzw.
     

Ponadto realizowane są projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW oraz NCN:

Lp.

Okres realizacji

Tytuł projektu

Kierownik

1.    

2012-2016

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach

dr Joanna Jończyk

2.    

2011-2015

Zarządzanie reputacją w budowaniu przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich

mgr Justyna Grześ-Bukłaho

3.    

2011-2016

Modele organizacyjnego uczenia się w urzędach gminnych

dr Andrzej Pawluczuk

4.    

2010-2013

Możliwości tworzenia klastrów transgranicznych

dr inż. Andrzej Daniluk


Wymiernym efektem pracy badawczej pracowników Katedry jest obszerny dorobek naukowy, w postaci licznych publikacji książkowych oraz wielu artykułów opublikowanych m. in. w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach, a także innych wydawnictwach o charakterze naukowym. Pracownicy Katedry uczestniczą rokrocznie w kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentując na nich swoje osiągnięcia badawcze.

Ponadto pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania uczestniczą w stażach naukowych w jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą oraz w stażach w przedsiębiorstwach.

DYDAKTYKA
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy  Katedry realizują zajęcia na  następujących kierunkach: zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria usług, zarządzanie i inżynieria produkcji. Ponadto prowadzą również zajęcia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Mechanicznym i Elektrycznym.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
Program zajęć przewiduje poznanie zagadnień przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, analizy ekonomicznej i optymalizacji kosztów produkcji, zarządzania  projektami inwestycyjnymi oraz marketingu usług.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Specjalność przygotowuje kadry kierownicze oraz specjalistów służb funkcjonalnych administracji rządowej i samorządowej oraz menedżerów organizacji publicznych działających w systemie edukacji, kultury, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a  także w organizacjach pozarządowych. Plan studiów obejmuje tematykę z dziedziny zarządzania i marketingu podmiotów gospodarczych oferujących dobra i usługi publiczne, funkcjonowania i zarządzania organizacjami publicznymi.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Absolwent tej specjalności to wysoko wykwalifikowany specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie. Posiada wiedzę z zakresu polityki personalnej w przedsiębiorstwie oraz psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji interpersonalnej. Zdobywa umiejętności zarządzania zespołem ludzi w przedsiębiorstwie oraz motywowania do działania, prowadzenia negocjacji  i rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych operacyjnego szczebla w organizacjach, szczególnie w działach personalnych oraz w przedsiębiorstwach doradztwa personalnego, w firmach head hunterskich i usługach turystycznych. 

Z udziałem pracowników Katedry prowadzone są STUDIA PODYPLOMOWE:

  • Studia Menedżerskie dla Inżynierów Budownictwa
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  •   


Przy Katedrze działają KOŁA NAUKOWE:

Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego
Opiekun: dr Andrzej Pawluczuk
http://www.kil.pb.edu.pl/spip/index.php

Studenckie Koło Naukowe "Menedżer Przyszłości"
Opiekun: dr Jan Czerniawski

                           
                                            
Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny
dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas Adiunkt -
dr Jan Czerniawski Docent -
dr inż. Andrzej Daniluk Adiunkt -
dr Justyna Grześ-Bukłaho Adiunkt -
dr Joanna Jończyk Adiunkt -
dr Urszula Kobylińska Adiunkt -
dr Andrzej Pawluczuk Adiunkt -
dr Sylwia Saczyńska-Sokół Adiunkt -
dr Joanna Samul Adiunkt -
dr Joanna Szydło Asystent -
dr Anna Tomaszuk Adiunkt -
dr Anna Wasiluk Adiunkt -

Brak aktualności