Katedra Zarządzania Produkcją

Katedra Zarządzania Produkcją

Katedra Zarządzania Produkcją w obecnej formie organizacyjnej istnieje od 2006 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Pracownicy Katedry stanowią trzon kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadząc jednocześnie przedmioty na innych kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Logistyka oraz wydziałach: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrycznym, Informatyki.

Z udziałem pracowników Katedry prowadzone są także studia podyplomowe:

  • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
  • Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Wiodącą tematyką Katedry są zagadnienia z zakresu nauk technicznych z elementami nauk ekonomicznych: systemów pomiarowych, nanotechnologii, drgań i stateczności układów dyskretno-ciągłych, procesów produkcyjnych w przemyśle, równań fizyki matematycznej, biomechaniki, metrologii, nauki o materiałach, towaroznawstwa, matematycznego i komputerowe modelowania przemian zachodzących w procesach technologicznych, efektywności energetycznej procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych, technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych, gospodarki energetycznej, zarządzania wiedzą produkcyjną, mechanizmów zrównoważonego rozwóju, gospodarowania przestrzenią, prawa ochrony środowiska, technologii ochrony środowiska, ekologistyki, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii, zarządzania jakością, zarządzania logistycznego.

W celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego przygotowywane jest laboratorium materiałoznawstwa i towaroznawstwa, które ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami w/w dziedzin. W pracach projektowych i przygotowaniu ćwiczeń laboratoryjnych zaangażowani są prof. A. Wasiak i dr inż. O. Orynycz.

Na Wydziale istnieje i jest również rozbudowywane laboratorium metrologii oraz powstaje laboratorium fizyki, którymi to pracami kieruje prof. Jaroszewicz, a pomocniczo uczestniczą: dr inż. A. Łukjaniuk, mgr inż. Ł. Dragun, mgr inż. K. Żur.

W Katedrze realizowane są: prace badawcze własne, zespołowe, statutowe, prace na zlecenie, projekty naukowo-badawcze (np. zarządzanie środowiskiem w JST), grant NCN, międzynarodowe współprace naukowo - techniczne np. z Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku, z Dźwigowo - Transportową Akademią Nauk Ukrainy. Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi, podmiotami gospodarczymi i instytucjami samorządowymi woj. podlaskiego. Pracownicy Katedry utrzymują kontakty z uczelniami wyższymi z: Niemiec, Finlandii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Włoch, Łotwy i Grecji.

W ramach realizowanych badań podjęto współpracę z niektórymi przedsiębiorstwami tj.: Elektrociepłownia Białystok S.A., SaMASZ Sp. z o.o., Aquatech Sp. z o.o.

Pracownicy Katedry organizują konferencje naukowe, seminaria i warsztaty szkoleniowe: „Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość" (2004), „Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem" (2005), cykliczne międzynarodowe konferencje „Energia w nauce i technice" z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu (BNTU Mińsk, PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok, ASTWA Sp. z o.o., P.U.H.P „LECH" Sp. z o.o.). Uczestniczyli również w pracach nad „Strategią rozwoju miasta Białegostoku do roku 2020".

Dużego znaczenia nabiera działalność Pracowników Katedry będących członkami krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, komitetów, organizacji i instytucji naukowych np. SIMP, Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki-ISB, Komitet MPNS Materials programu europejskiego COST, American Chemical Society, Society of Plastic Engineers, American Association for the Advancement of Science, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Komitet Inżynierii Produkcji PAN.

Jeden z pracowników Katedry prof. Andrzej Wasiak uzyskał patent krajowy na urządzenie mechaniczne do rozciągania próbek polimeru badanych metodą mikroskopii optycznej oraz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski


Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. Andrzej Wasiak, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr inż. Joanna Godlewska Adiunkt -
dr inż. Olga Orynycz Adiunkt -
dr inż. Ewa Rauba Adiunkt -
mgr inż. Ewa Dobrzyńska Starszy Wykładowca -
dr inż. Krzysztof Łukaszewicz Adiunkt -
dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk Starszy Wykładowca -
mgr inż. Łukasz Dragun Asystent -
mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka Asystent -
mgr inż. Patrycja Rogowska Asystent - -

Instrukcje do zajęć 

Fizyka LI i ZiIP

Podstawy techniki i technologii

Fizyka ZiIU

Systemy pomiarowe

Podstawy diagnostyki technicznej

Nowoczesne systemy diagnostyczne i kontrolno-pomiarowe

Metody modelowania w inżynierii produkcji

Metrologia

    Towaroznawstwo

    Brak aktualności